Mobile Car charging stations

In
 • Odessa, 13 Troitskaya St
 • Odessa, 18 Bunina St (Bunina/Reshelievskaya)
 • Odessa, 38 Zhukovskogo St( Zhukovskogo/Aleksandrovskiy avenue, Preobragenskaya)
 • Odessa, 118 Levitana St ( Tairova)
 • Odessa, 21 Filatova St (Cheremushki)
 • Odessa, 80 Ak.Korolyov St
 • Odessa, 27 Fontanskaya road
 • Odessa, 96 Preobragenskaya St
 • Odessa, 17 Segedskaya St
 • Odessa, 120 S. Paliya St (Kotovskogo Village)
 • Odessa, 2A Vysotskogo St(Kotovskogo Village)
 • Odessa, 70/1 Krymskaya St (Kotovskogo Village)